BBQER

Privacy
policy

Privacy policy

Privacy policy THB Groep B.V.
https://www.bbqer.nl/

Over ons privacybeleid
THB Groep B.V. geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens niet voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van THB Groep B.V..
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen heeft over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Webwinkelsoftware 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. ….. heeft toegang tot gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. …….. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. …….behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. ……..houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.
……..  maakt voor BBQer.nl gebruik van hosting door Byte.

Payment Provider Pay.nl
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl.
Pay.nl verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer.
Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.
Pay.nl behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl ’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Pay.nl verwerkersovereenkomst

Paypal
Wanneer je voor betalingen met Paypal kiest ben jezelf een overeenkomst met Paypal aangegaan mocht je meer willen weten omtrent hun privacy policy kan je deze op hun website raadplegen.
Paypal gebruikersovereenkomst

Verzenden
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking.
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan THB Groep B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij naar het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij het naar bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij het naar het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van THB Groep B.V.. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jouw ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben Google analytics zo ingesteld dat Ip-adressen anoniem worden gebruikt

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
THB Groep B.V.
Hanzestraat 1
7622 AX Borne
Nederland
T (074) 267-0394
E info@bbqer.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
A. Jonge Poerink-Brusse

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BBQer.nl. Je dient je ervan bewust te zijn dat BBQer.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.
BBQer.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens.
Gebruik van onze diensten.
Wanneer je je  aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BBQer.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie.
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BBQer of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Geen toepassing van gegevens door derden.
Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal BBQer onder geen beding je gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen je gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen hierop zijn:

    (a) in het kader van wettelijk voorschriften of gerechtelijke procedures;
    (b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van BBQer;
    (c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
    (d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Privacy beleid van derden.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website www.probinborne.nl of www.BBQer.nl zijn verbonden. BBQer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens.
Indien je je eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en je deze niet meer wil ontvangen dan moet je je hiervoor apart afmelden. Dit kan telefonisch op telefoonnummer: 074-2670394, per e-mail op: info@bbqer.nl of onderaan de link op onze nieuwsbrief.

Vragen.
Voor vragen over dit privacy statement, of over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website dan kan je contact opnemen op nummer: 074-2670394 of per mail op: info@bbqer.nl

Wijzigingen.
Dit privacy statement kan door BBQer te allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.


Hanzestraat 1, 7622 AX Borne

Tel: 074-2670394

Email: info@bbqer.nl

BBQ het hele jaar door

BBQER

BBQer.nl is gevestigd in Borne in het pand van Probin Borne waarvan BBQer.nl een onderdeel is. BBQer.nl is officieel dealer van Weber. Bij BBQer.nl verkopen we niet alleen barbecues maar ook bbq-accessoires van kookboeken, hoezen tot grillplaten. Ook voor houtskool- briketten, gasbusjes maar ook de grotere gasflessen ben je bij ons aan het juiste adres.

Informatie

Over BBQer
Nieuws & Acties
Neem contact op
Klachten en garantie
Disclaimer
Privacy policy
Algemene voorwaarden

Winkel informatie

BBQer.nl, Hanzestraat 1, 7622 AX
Borne
Bel ons: 074-2670394
Email: info@bbqer.nl

Openingstijden:
Ma. t/m Vr. 7.30 - 17.00 uur
Za. 8.30 - 12.30 uur.

 

 

Social