Aangepaste openingstijden tijdens de zomervakantie.

Week 30
Zaterdag 27 juli gesloten.
Week 31
Ma. 29 juli t/m do. 1 aug. van 8.30-17.00 uur.
Vr. 2 augustus van 8.30-12.30 uur.
Zaterdag 3 augustus gesloten.
Week 32
Ma. 5 t/m vr. 9 augustus van 8.30-12.30 uur.
Zaterdag 10 augustus gesloten.
Week 33 Ma. 12 t/m vr. 16 aug. van 8.30 t/m 17.00 uur.
Zaterdag 17 aug. gesloten.
Week 34
Vanaf maandag 19 augustus gelden weer de reguliere openingstijden.

In deze periode kunnen bestellingen enige vertraging oplopen.

ONTVANG UW CASHBACK bij de Summit Charcoal.

  1. Download en print het cashbackformulier en vul deze volledig in.
    CASHBACKFORMULIER  > 
     
  2. Registreer uw barbecue op uw Weber ID. Heeft u alleen een accessoire gekocht? Dan is deze stap niet nodig.
    REGISTREER UW WEBER ID > of LOG IN > 

  3. Stuur het ingevulde PDF formulier, de bevestiging van uw barbecueregistratie op uw Weber ID, een kopie van de aankoopbon en alle streepjescodes* die op de doos zitten naar: Weber-Stephen Holland B.V., t.a.v. Summit Charcoal Cashback actie, Antwoordnummer 3402, 8520 VA Joure.

* Op de doos van de barbecue zitten 4 streepjescodes. Knip deze uit en stuur deze op.

ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIE ‘WIN EEN WEBER IGRILL 2’ - 2019

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Actie: de “Win een Weber iGrill 2” actie
Actievoorwaarden: deze actievoorwaarden
Actieproducten: alle Weber barbecues
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf 
Prijs: Weber iGrill 2
Weber: Weber-Stephen Holland B.V, gevestigd te (8521 NA) Tsjûkemarwei 12, Sint Nicolaasga, Nederland
Weber-ID: registratie bij https://www.weber.com/NL/nl/account/?dwcont=C1351427969

2. De Actie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Weber. Op de Actie zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.

3. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

4. Bij aankoop van een Actieproduct en registratie van een Deelnemer bij Weber-ID kan kans gemaakt worden op een Weber iGrill 2.

5. Deelname vindt uitsluitend digitaal plaats nadat de Deelnemer een Weber-ID heeft aangemaakt en de bevestigingsmail heeft doorgestuurd naar igrill2actie@weberstephen.com.

6. Om kans te maken op de Weber iGrill 2, dient de Deelnemer digitaal zijn gegevens te registreren, waaronder: het Weber-ID van de Deelnemer, zijn emailadres, de aankoopdatum van de barbecue. Deelnemer dient de bevestigingsmail na registratie door te sturen naar igrill2actie@weberstephen.com.

7. De Actie loopt van 6 mei 2019 tot en met 14 juli 2019. In de Actie periode wordt er elke week een iGrill 2 verloot onder de Deelnemers. In totaal zijn dit 10 Weber iGrill 2 thermometers. De aanwijzing van de winnaars vindt plaats door middel van een trekking onder alle Deelnemers aan de Actie. De Deelnemers van elke week worden als totaal bij elkaar opgeteld waaruit de winnaar wordt verloot.

8. De winnaars van de Actie worden per email op de hoogte gebracht. De winnaar ontvangt een code waarmee de gewonnen iGrill 2 gratis besteld kan worden via de webshop (https://www.weber.com/NL/nl/home/). De code is geldig t/m 31 december 2019. Als de iGrill 2 niet binnen dit termijn is besteld, dan vervalt de prijs. 

9. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en is gekoppeld aan het e-mailadres van de Deelnemer, zoals opgegeven bij het aanmaken van het Weber-ID. De prijs is niet in te wisselen voor geld of andere producten van Weber.

10. Weber behoudt zich het recht voor om bij niet-beschikbaarheid van de Prijs voor een vervangende prijs te zorgen.

11. Nadat de iGrill is besteld via de webshop tracht Weber de gewonnen Prijs binnen twee (2) weken bij de winnaar te leveren op een door de winnaar aangegeven huisadres in Nederland.

12. Het is voor een Deelnemer slechts mogelijk om eenmalig deel te nemen met zijn of haar e-mailadres.

13. Deelnemers die niet voldoen aan deze voorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

14. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove nalatigheid.

15. Weber kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.

16. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

17. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Deelnemers die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.

18. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-28460.html. Gegevens zullen alleen worden overgedragen aan een derde partij voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het aanbod. Indien Deelnemers toestemming geven om de Weber nieuwsbrief te ontvangen, worden de door Deelnemers opgegeven e-mailadressen gebruikt om Deelnemers op de hoogte te houden van Weber nieuws.

19. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber.

20. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de Deelname aan deze Actie.

21. Om deel te mogen nemen aan de Actie, moet een Deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Indien Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan deze Actie.

22. Weber kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de Deelnemer leidt.   

23. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.

Spring Start aktie

Spring Start – ontvang een gratis GBS-accessoire bij aankoop van een Genesis® II, Spirit en Master-Touch GBS Premium* 


* Op deze actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door. Na afloop van de actieperiode blijven deze actievoorwaarden nog een week beschikbaar op de website van Weber.

Actievoorwaarden:
1. Begrippen: Actie: Ontvang een gratis GBS-accessoire bij aankoop van de Actiemodellen bij een Erkende Dealer gedurende de Actieperiode; Actiemodellen: de in de bijlage opgesomde Genesis® II, Spirit en Master-Touch GBS Premium modellen; Actieperiode: de Actie loopt van 22 maart 2019 tot en met 22 april 2019; Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Erkende Dealers: erkende Weber Dealers die gevestigd zijn in Nederland. Weber: Weber-Stephen Holland B.V, gevestigd te (8521 NA) Tsjûkemarwei 12, Sint Nicolaasga, Nederland.
2. De Actie wordt uitgevoerd door Weber. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.
3. Alleen Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland mogen deelnemen aan de Actie. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
4. Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

Hoe werkt het?
5. De Deelnemer dient binnen de Actieperiode een Actiemodel aan te schaffen bij een Erkende Dealer.
6. De Deelnemer dient na aanschaf van een Actiemodel een Weber ID-account aan te maken via: https://www.weber.com/NL/nl/register/ en het aangeschafte Actiemodel online te registreren in zijn/haar Weber ID-account. Let op: dit kan tot uiterlijk vier weken na afloop van de Actieperiode.
7. De Deelnemer is verplicht het serienummer van het aangeschafte Actiemodel en het aankoopbewijs te uploaden in het registratieproces.
8. De Deelnemer is verplicht een afleveradres op te geven. De Actie is alleen geldig voor afleveradressen binnen Nederland.
9. Weber controleert het serienummer en het aankoopbewijs. Na validatie door Weber ontvangt de Deelnemer een orderbevestiging voor het gratis GBS-accessoire.
10. Weber verzendt het GBS-accessoire binnen 4 weken naar het afleveradres dat de Deelnemer heeft opgegeven. Hier zijn geen verzendkosten voor de Deelnemer aan verbonden.
11. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen van een geldig en correct afleveradres. Weber is niet aansprakelijk voor verzendingen naar onjuist ingevulde adressen.
12. Indien de Deelnemer zijn/haar aankoop van het Actiemodel annuleert is de Deelnemer verplicht het GBSaccessoire zonder onnodige vertraging aan Weber terug te sturen. Weber draagt de verzendkosten.
Overig
13. Het is niet mogelijk om in plaats van het GBS-accessoire korting of contant geld te ontvangen.
14. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-28460.html. Gegevens zullen alleen worden overgedragen aan een derde partij voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het aanbod. Weber zal het door de Deelnemer opgegeven afleveradres uitsluitend gebruiken om het GBSaccessoire op te sturen.
15. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Weber ID-accounts en/of Actiemodellen die verloren zijn gegaan als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.
16. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber.
17. Weber kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.
18. Weber behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien Weber een vermoeden heeft van fraude, misbruik of schending van deze Actievoorwaarden. In dergelijke gevallen is Weber gerechtigd de levering van het GBS-accessoire te weigeren en/of het reeds verzonden GBS-accessoire terug te vorderen.
19. Weber behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber. Dit geldt met name in het geval dat correcte uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen kunnen Deelnemers geen aanspraak maken op eventuele vergoedingen van Weber.
20. Weber behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de Actievoorwaarden zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber.
21. Typefouten zijn voorbehouden.
22. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.
23. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Amsterdam is met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat uit deze Actie of Actievoorwaarden.

Actiemodellen:
Master-Touch GBS Premium E-5770 (Artikelnummer: 17301004) + gratis GBS Pizzasteen t.w.v. € 59,99
Master-Touch GBS Premium E-5775 (Artikelnummer: 17401004) + gratis GBS Pizzasteen t.w.v. € 59,99
Genesis® II E-315 GBS (Artikelnummer: 61015164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II E-415 GBS (Artikelnummer: 62015164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II EP-335 GBS (Artikelnummer: 61016164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II SP-335 GBS (Artikelnummer: 61006164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. €159,98
Genesis® II EP-435 GBS (Artikelnummer: 62016164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II SP-435 GBS (Artikelnummer: 62006164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX E-240 GBS (Artikelnummer: 60014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX S-240 GBS (Artikelnummer: 60004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX E-340 GBS (Artikelnummer: 61014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX S-340 GBS (Artikelnummer: 61004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX E-440 GBS (Artikelnummer: 62014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX S-440 GBS (Artikelnummer: 62004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX E-640 GBS (Artikelnummer: 63014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Genesis® II LX S-640 GBS (Artikelnummer: 63004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
Spirit E-320 Original GBS (Artikelnummer: 46613664) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit E-320 Premium GBS (Artikelnummer: 46713364) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit S-320 Premium GBS (Artikelnummer: 46703564) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit E-330 Premium GBS (Artikelnummer: 46813364) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit S-330 GBS Premium (Artikelnummer: 46803564) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II E-210 GBS (Artikelnummer: 44010164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II S-210 GBS (Artikelnummer: 44000164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II E-220 GBS (Artikelnummer: 44012164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II E-310 GBS (Artikelnummer: 45010164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II E-320 GBS (Artikelnummer: 45012164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
Spirit II S-320 GBS (Artikelnummer: 45002164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99