Nieuws & Acties

Spring Start 2024 Actie van Weber

1. KIES JE BARBECUE
Koop tussen 15.03.2024 en 30.04.2024 een van de deelnemende barbecues.

 

 

 

 

2. REGISTREER JE BARBECUE OP WEBER.COM
Maak een Weber-ID-account aan en registreer het serienummer van je barbecue (dit kan helaas niet via de app) tot en met 31.05.2024.

 

 

 

 

3. VERZILVER DE VOUCHERCODE EN ONTVANG EEN GEVOGELTESTOMER EN DIRECT AFLEESBARE THERMOMETER.
In de bevestigingsmail van registratie sturen wij je een vouchercode waarmee je de gratis GBS-gevogeltestomer en direct afleesbare thermometer kunt claimen t.e.m. 31.05.2024. Volg de stappen in de e-mail.


Actievoorwaarden en deelnemende barbecues

De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de promotie “KOOP GESELECTEERDE WEBER BARBECUES EN ONTVANG EEN GRATIS GEVOGELTESTOMER & THERMOMETER” (hierna: de “Promotie“). Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Promotie en uw deelname daaraan. Door deelname aan de Promotie verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden.

1. De Organisator
De Organisator is Weber-Stephen Holland B.V., Tsjûkemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga, Nederland (hierna: de “Organisator“).

2. Voorwaarden voor deelname
Deelname aan de Promotie staat alleen open voor consumenten die woonachtig zijn in Nederland en die 18 jaar of ouder zijn (hierna: de “Deelnemer”). Onder consument wordt verstaan een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Om deel te kunnen nemen aan de Promotie dient de Deelnemer in de periode tussen 15 maart 2024 en 30 april 2024 (hierna: de “Actieperiode”) een voor de Promotie geselecteerde barbecue met de productnamen en serienummers zoals vermeld in het onderstaande overzicht onder punt 10 (hierna: een “Promotie Product”) aan te kopen via de Organisator dan wel via een door de Organisator geautoriseerde wederverkoper gevestigd in Nederland.

Verder dient de Deelnemer houder te zijn van een Weber ID-account. Het Weber ID-account kan worden aangemaakt via de onderstaande link:

https://www.weber.com/on/demandware.store/Sites-NL-Site/nl_NL/Login-Show?rurl=grill-registervooraccountsinNederland

De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en het adres van zijn/haar vaste woon- of verblijfplaats binnen Nederland. De bevestiging van de registratie van het Weber ID-account zal worden bevestigd via het opgegeven e-mailadres.

Indien voor een succesvolle registratie aanvullende informatie en/of documentatie nodig is, zal de Deelnemer tot veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een verzoek daartoe van Organisator in de gelegenheid worden gesteld deze te verstrekken. Indien Organisator de aanvullende informatie en/of documentatie niet binnen deze termijn van veertien (14) kalenderdagen heeft ontvangen, zal de registratie niet succesvol zijn en wordt met de desbetreffende inzending niet deelgenomen aan de Promotie.

De Promotie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of vouchercodes.

3. Hoe deel te nemen
Na aankoop van een Promotie Product, dient de Deelnemer zijn aankoop uiterlijk binnen vier weken na het einde van de Actieperiode te registreren in zijn Weber ID-account, op de website Weber.com (niet in de app), dus uiterlijk vóór 31 mei 2024.

De Deelnemer moet daarbij het serienummer van het gekochte Promotie Product opgeven en een kopie van het aankoopbewijs uploaden wanneer daarom wordt gevraagd. Het serienummer wordt gevalideerd door de Organisator, waarna de Deelnemer een orderbevestiging op het scherm ontvangt. De Deelnemer moet vervolgens de instructies volgen voor het verzilveren van de Promotie via de website weber.com. De Deelnemer wordt gevraagd zijn afleveradres in te voeren om de gratis gevogeltestomer & thermometer te ontvangen. De verzending van de gratis gevogeltestomer & thermometer naar het door de Deelnemer opgegeven adres is gratis.

Alle in aanmerking komende Promotie Producten hebben recht op een gratis gevogeltestomer & thermometer, zolang de voorraad strekt. Als de voorraad gevogeltestomers & thermometers op is voordat de Promotie afloopt, ontvangen de Deelnemers een voucher met dezelfde winkelwaarde, die kan worden ingewisseld via de website weber.com.

Aan de deelname zijn, los van de aankoopprijs van een Promotie Product, geen kosten verbonden.

Medewerkers van Organisator, van aan Organisator gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Promotie betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.

4. Annulering / retournering
Indien de Deelnemer de koopovereenkomst met betrekking tot het gekochte Promotie Product ontbindt en/of beëindigt nadat deze reeds is verzonden aan of ontvangen door de Deelnemer, dient Deelnemer de pizzasteen binnen 28 dagen na ontvangst te retourneren aan de Organisator. De Organisator draagt ​​in dat geval de redelijke kosten van terugzending.
De deelname aan de Promotie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Opvolgende eigenaars van een Promotie Product (bijvoorbeeld: particulieren die een zogenaamd ‘tweede kans’ product, een ‘outlet’ product, een B- C- etc. product, of een omgeruild product hebben gekocht) komen niet voor deelname aan de Promotie in aanmerking.
De gratis gevogeltestomer & thermometer kan niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Deelnemers die woonachtig zijn in postcodegebieden waar de Organisator niet levert. De lijst hiervan vindt u hier: https://www.weber.com/NL/nl/legal/shipment-return/weber-35603.html.

De gratis gevogeltestomer & thermometer kunnen niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed.

5. Beperking van aansprakelijkheid
Deelnemer erkent en gaat ermee akkoord dat Organisator niet verantwoordelijk is voor, en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor claims of schade als gevolg van: onjuiste of onnauwkeurige inzendingsinformatie, menselijke fouten, typografische – of transcriptiefouten, technische defecten, storingen, uitval, onderbrekingen, opheffing of falen van telefoonnetwerken, computer online-systemen, computerapparatuur, servers, providers, of software, met inbegrip van letsel of schade aan de computer van de deelnemer of van een willekeurige derde in verband met – of als gevolg van deelname aan de Promotie, onvermogen om toegang te verkrijgen tot een website, diefstal, kwaadwillige bewerking, vernietiging of wijziging van – of onbevoegde toegang tot inzendingen, transacties die te laat of onjuist worden verwerkt of onvolledig zijn of verloren gaan vanwege een computer- of elektronicastoring, of overmatig verkeer op het internet, of op een website, of drukfouten, of andere vergissingen. De bovengenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de claim of schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Organisator.

6. Gegevensbescherming / rechten van deelnemers
De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die tijdens de Promotie worden verzameld en verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is toestemming, Art. 6, lid 1, sub a GDPR. De persoonsgegevens alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt als de deelnemers daar uitdrukkelijk per e-mail toestemming voor hebben gegeven. De Organisator houdt zich aan alle van toepassing zijnde relevante regelgeving inzake gegevensbescherming.. De persoonsgegevens die in het kader van de deelname aan de Promotie aan de Organisator worden doorgegeven, worden door de Organisator opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de Promotie uit te voeren. De Organisator verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres en e-mail.

In het bijzonder worden de gegevens alleen aan derden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Promotie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens door een brief te sturen naar het volgende adres: Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn

De deelnemers kunnen hun toestemming ook te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy.emea@Weberstephen.com. Als u Weber een e-mail stuurt, geef dan aan waarop uw bezwaar betrekking heeft. In dit geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. Uw verdere deelname aan de Promotie is dan echter niet meer mogelijk.

U heeft te allen tijde het recht inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door de Organisator zijn opgeslagen. Indien u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze niet langer correct zijn, kunt u de Organisator opdragen uw gegevens te wissen, te blokkeren of te wijzigen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Indien de deelnemer heeft ingestemd met het gebruik van het e-mailadres om de nieuwsbrief te ontvangen, worden de gegevens van de deelnemer opgeslagen in een elektronisch nieuwsbriefsysteem. Weber maakt hiervoor gebruik van de verwerker Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn, die de gegevens namens Weber verwerkt.

De gegevens van de deelnemers zullen worden verwijderd nadat de Promotie zijn beëindigd en de daarmee verband houdende verwerking is voltooid, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om de gegevens te gebruiken voor verdere doeleinden zoals afzonderlijk gedefinieerd.

Eventuele vragen over persoonsgegevens en gegevensbescherming kunt u richten tot:
Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH
Franklinstr. 28/29
10587 Berlijn
privacy.emea@Weberstephen.com

7. Klachten
Deelnemers kunnen met eventuele klachten contact opnemen met de klantenservice van Organisator via deze link: https://contact-emea.weber.com/hc/nl/requests/new.

8. Algemeen
Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotie en/of de Actievoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen te annuleren, onderbreken of wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers.

Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Organisator en Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.

9. Kennisgeving gegevensbescherming / rechten van deelnemers:
De organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die tijdens de actie worden verzameld en verwerkt.
De organisator houdt zich aan alle relevante regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals gewijzigd. Gegevens die als gevolg van deelname aan de actie aan de organisator worden overgedragen, worden door de organisator opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de actie uit te voeren en te verwerken. Bovendien vindt de opslag, de verwerking en het gebruik van de gegevens alleen plaats wanneer de deelnemers daar per e-mail uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. In het bijzonder worden de gegevens alleen aan derden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, de verwerking en het permanente gebruik van uw persoonsgegevens door te schrijven naar het volgende adres:
Weber-Stephen Holland B.V., Tsjûkemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga, Nederland
Als u dit doet, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. Uw verdere deelname aan de actie is dan echter niet meer mogelijk.

U behoudt het recht om te allen tijde te verzoeken om openbaarmaking van al uw door de organisator opgeslagen persoonsgegevens. Indien u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze niet langer correct zijn, kunt u de organisator opdragen uw gegevens te wissen, te blokkeren of te wijzigen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden.
De gegevens van de deelnemers worden gewist nadat de promotieactie is beëindigd en de daarmee verband houdende verwerking is voltooid, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden zoals afzonderlijk omschreven.
Uw contactpersoon voor gegevensbescherming is: (service-NL@weber.com)

10. Bijlage: Lijst van in aanmerking komende barbecues en bijbehorende gevogeltestomer & thermometerIn aanmerking komende accessoires: Gevogeltestomer (productcode #8838) & Thermometer (productcode #6750) 

 

 

Toepasselijke producten     Cadeauproducten      
SKU Producten Groep Producten SKU Producten SKU Producten
14701004 Master-Touch Master-Touch Gbs E-5750 Blk Eu 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
14710004 Master-Touch Master-Touch Gbs C-5750 Smoke Eu 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
14713004 Master-Touch Master-Touch Gbs C-5750 Slate Eu 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
17301004 Master-Touch Master-Touch Premium E-5770 Blk Eu 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
17401004 Master-Touch Master-Touch Premium Se E-5775 Blk Eu 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
14501004 Master-Touch Master-Touch 57 Cm Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
14510004 Master-Touch Master-Touch 57 Cm Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
14716004 Master-Touch Master-Touch Gbs C-5750 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
14717004 Master-Touch Master-Touch Gbs C-5750 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
14615504 Master-Touch Master-Touch Limited Edition 57 Cm 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
14501904 Master-Touch Master-Touch Special Edition 57 Cm Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
14510904 Master-Touch Master-Touch Special Edition 57 Cm Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
14801004 Master-Touch Master-Touch Gbs Se E-5755 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
19521004 Master-Touch 70e Jubileum Editie Kettle Houtskoolbarbecue 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
1500230 Master-Touch Master-Touch E-6755 Wbr Crafted, 67 Cm, Black 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
15301004 Performer Performer Gbs “System Edition”, 57 Cm, Black 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
15401004 Performer Performer Premium Gbs “System Edition”, 57 Cm, Black 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
15501004 Performer Performer Deluxe Gbs 57 Cm 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
15501998 Performer Performer Deluxe Gbs Gourmet 57 Cm 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
18301004 Summit Summit Charcoal Gbs “System Edition”, 62 Cm, Black 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
18501004 Summit Summit Charcoal Grill Center Gbs “System Edition”, 62 Cm, Black 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
18201004 Summit Summit Kamado E6 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
18501104 Summit Summit Kamado S6 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
22511004 Smokefire Smokefire Ex4 Gbs Wood Fired Pellet Barbecue 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
23511004 Smokefire Smokefire Ex6 Gbs Wood Fired Pellet Barbecue 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
22611504 Smokefire Smokefire Epx4 Pellet 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
23611504 Smokefire Smokefire Epx6 Pellet 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
44010164 Spirit Ii Spirit Ii E-210, Gbs, Black 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
44012164 Spirit Ii Spirit Ii E-220, Gbs, Black 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
45010164 Spirit Ii Spirit Ii E-310, Gbs, Black 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
45012164 Spirit Ii Spirit Ii E-320, Gbs, Black 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
45002164 Spirit Ii Spirit Ii S-320, Gbs, Rvs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
44000164 Spirit Ii Spirit Ii S-210 Gbs Lp 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46703564 Spirit Spirit S-320 Premium Gbs ‘System Edition’ 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46112264 Spirit Spirit E-215 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46312264 Spirit Spirit E-225 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46512264 Spirit Spirit E-315 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46712264 Spirit Spirit E-325 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46912264 Spirit Spirit E-325s Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46512564 Spirit Spirit Epx-315 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46713764 Spirit Spirit Epx-325 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46713564 Spirit Spirit Epx-325s Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46813764 Spirit Spirit Epx-335 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46813364 Spirit Spirit E-330 Gbs Premium, Black 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46803564 Spirit Spirit S-330 Gbs Premium, Roestvrij Staal 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
46812264 Spirit Spirit Ep-335 Premium Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
61011164 Genesis Ii Genesis Ii E-310 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
61051164 Genesis Ii Genesis Ii E-310 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
61001164 Genesis Ii Genesis Ii S-310 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
61015164 Genesis Ii Genesis Ii E-315 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
61015764 Genesis Ii Genesis Ii Ex-315 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
61012164 Genesis Ii Genesis Ii E-330 W/ Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
61016164 Genesis Ii Genesis Ii E-335 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
61026164 Genesis Ii Genesis Ii Ep-335 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
61016764 Genesis Ii Genesis Ii Ex-335 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
61006164 Genesis Ii Genesis Ii S-335 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
62011164 Genesis Ii Genesis Ii E-410 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
62051164 Genesis Ii Genesis Ii E-410 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
62001164 Genesis Ii Genesis Ii S-410 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
62015164 Genesis Ii Genesis Ii E-415 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
62016164 Genesis Ii Genesis Ii E-435 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
62006164 Genesis Ii Genesis Ii Sp-435 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
63010164 Genesis Ii Genesis Ii E-610 Gbs 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
35310064 Genesis Genesis E-325s 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
35410064 Genesis Genesis E-335 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
36410064 Genesis Genesis E-435 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
35610064 Genesis Genesis Ex-335 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
36610064 Genesis Genesis Ex-435 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
35810064 Genesis Genesis Epx-335 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
36810064 Genesis Genesis Epx-435 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
35313064 Genesis Genesis Se E-325 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
35813064 Genesis Genesis Se-Epx-335 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
36813064 Genesis Genesis Se-Epx-435 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer
36617064 Genesis Genesis Epx-470 8838 Gevogeltestomer 6750 Direct afleesbare thermometer