Nieuws & Acties

Spring Start 2023

Actievoorwaarden
De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de promotieactie “KOOP GESELECTEERDE WEBER-BARBECUES EN ONTVANG EEN GRATIS PIZZASTEEN” (hierna: de “Promotie”). Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Promotie en uw deelname daaraan. Door deelname aan de Promotie verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden.
1. De Organisator
De Organisator is Weber-Stephen Holland B.V., Tsjûkemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga, Netherlands (hierna: de “Organisator”)
2. Voorwaarden voor deelname
Deelname aan de Promotie staat alleen open voor consumenten die woonachtig zijn in Nederland en die 18 jaar of ouder zijn (hierna: de “Deelnemer”). Onder consument wordt verstaan een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Om deel te kunnen nemen aan de Promotie dient de Deelnemer in de periode tussen 2 maart 2023 en 30 april 2023 (hierna: de “Actieperiode”) een voor de Promotie geselecteerde barbecue met de productnamen en serienummers zoals vermeld in het onderstaande overzicht onder punt 9 (hierna: een “Promotie Product”) aan te kopen via de Organisator dan wel via een door de Organisator geautoriseerde wederverkoper gevestigd in Nederland.
Verder dient de Deelnemer houder te zijn van een Weber ID-account. Het Weber ID-account kan worden aangemaakt via de onderstaande link: https://www.weber.com/on/demandware.store/Sites-NL-Site/nl_NL/Login-Show?rurl=grill-registervooraccountsinNederland.
De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en het adres van zijn/haar vaste woon- of verblijfplaats binnen Nederland. De bevestiging van de registratie van het Weber ID-account zal worden bevestigd via het opgegeven e-mailadres.
Indien voor een succesvolle registratie aanvullende informatie en/of documentatie nodig is, zal de Deelnemer tot veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een verzoek daartoe van Organisator in de gelegenheid worden gesteld deze te verstrekken. Indien Organisator de aanvullende informatie en/of documentatie niet binnen deze termijn van veertien (14) kalenderdagen heeft ontvangen, zal de registratie niet succesvol zijn en wordt met de desbetreffende inzending niet deelgenomen aan de Promotie.
De Promotie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of vouchercodes.
3. Hoe deel te nemen
Na aankoop van een Promotie Product, dient de Deelnemer zijn aankoop uiterlijk binnen twee weken na het einde van de Actieperiode te registreren in zijn Weber ID-account, dus uiterlijk vóór 14 mei 2023.
De Deelnemer moet daarbij het serienummer van het gekochte Promotie Product opgeven en een kopie van het aankoopbewijs uploaden wanneer daarom wordt gevraagd. Het serienummer wordt gevalideerd door de Organisator, waarna de Deelnemer een orderbevestiging op het scherm ontvangt. De Deelnemer moet vervolgens de instructies volgen voor het verzilveren van de Promotie via de website weber.com. De Deelnemer wordt gevraagd zijn afleveradres in te voeren om de gratis pizzasteen te ontvangen. De verzending van de gratis pizzasteen naar het door de Deelnemer opgegeven adres is gratis.
Alle in aanmerking komende Promotie Producten hebben recht op een gratis pizzasteen, zolang de voorraad strekt. Als de voorraad pizzastenen op is voordat de Promotie afloopt, ontvangen de deelnemende Deelnemers een voucher met dezelfde winkelwaarde, die kan worden ingewisseld via de website weber.com. De pizzastenen (productcodes 8861 en 7681) verschillen afhankelijk van het gekochte barbecuemodel en alleen de pizzasteen die op de gekochte barbecue past, wordt verzonden.
Aan de deelname zijn, los van de aankoopprijs van een Promotie Product, geen kosten verbonden.
Medewerkers van Organisator, van aan Organisator gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Promotie betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.
4. Annulering / retournering
Indien de Deelnemer de koopovereenkomst met betrekking tot het gekochte Promotie Product ontbindt en/of beëindigt nadat deze reeds is verzonden aan of ontvangen door de Deelnemer, dient Deelnemer de pizzasteen binnen 28 dagen na ontvangst te retourneren aan de Organisator. De Organisator draagt in dat geval de redelijke kosten van terugzending.
De deelname aan de Promotie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Opvolgende eigenaars van een Promotie Product (bijvoorbeeld: particulieren die een zogenaamd ‘tweede kans’ product, een ‘outlet’ product, een B- C- etc. product, of een omgeruild product hebben gekocht) komen niet voor deelname aan de Promotie in aanmerking.
De gratis pizzasteen kan niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Deelnemers die woonachtig zijn in postcodegebieden waar de Organisator niet levert.
De lijst hiervan vindt u hier: https://www.weber.com/NL/nl/legal/shipment-return/weber-35603.html.
De gratis pizzasteen kan niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed.
5. Beperking van aansprakelijkheid
Deelnemer erkent en gaat ermee akkoord dat Organisator niet verantwoordelijk is voor, en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor claims of schade als gevolg van: onjuiste of onnauwkeurige inzendingsinformatie, menselijke fouten, typografische – of transcriptiefouten, technische defecten, storingen, uitval, onderbrekingen, opheffing of falen van telefoonnetwerken, computer online-systemen, computerapparatuur, servers, providers, of software, met inbegrip van letsel of schade aan de computer van de deelnemer of van een willekeurige derde in verband met – of als gevolg van deelname aan de Promotie, onvermogen om toegang te verkrijgen tot een website, diefstal, kwaadwillige bewerking, vernietiging of wijziging van – of onbevoegde toegang tot inzendingen, transacties die te laat of onjuist worden verwerkt of onvolledig zijn of verloren gaan vanwege een computer- of elektronicastoring, of overmatig verkeer op het internet, of op een website, of drukfouten, of
andere vergissingen. De bovengenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de claim of schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Organisator.
6. Gegevensbescherming / rechten van deelnemers
De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die tijdens de Promotie worden verzameld en verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is toestemming, Art. 6, lid 1, sub a GDPR. De persoonsgegevens alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt als de deelnemers daar uitdrukkelijk per e-mail toestemming voor hebben gegeven. De Organisator houdt zich aan alle van toepassing zijnde relevante regelgeving inzake gegevensbescherming.. De persoonsgegevens die in het kader van de deelname aan de Promotie aan de Organisator worden doorgegeven, worden door de Organisator opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de Promotie uit te voeren. De Organisator verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres en e-mail.
In het bijzonder worden de gegevens alleen aan derden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Promotie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens door een brief te sturen naar het volgende adres: Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn
De deelnemers kunnen hun toestemming ook te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy.emea@Weberstephen.com. Als u Weber een e-mail stuurt, geef dan aan waarop uw bezwaar betrekking heeft. In dit geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. Uw verdere deelname aan de Promotie is dan echter niet meer mogelijk.
U heeft te allen tijde het recht inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door de Organisator zijn opgeslagen. Indien u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze niet langer correct zijn, kunt u de Organisator opdragen uw gegevens te wissen, te blokkeren of te wijzigen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Indien de deelnemer heeft ingestemd met het gebruik van het e-mailadres om de nieuwsbrief te ontvangen, worden de gegevens van de deelnemer opgeslagen in een elektronisch nieuwsbriefsysteem. Weber maakt hiervoor gebruik van de verwerker Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn, die de gegevens namens Weber verwerkt.
De gegevens van de deelnemers zullen worden verwijderd nadat de Promotie zijn beëindigd en de daarmee verband houdende verwerking is voltooid, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om de gegevens te gebruiken voor verdere doeleinden zoals afzonderlijk gedefinieerd.
Eventuele vragen over persoonsgegevens en gegevensbescherming kunt u richten tot:
Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH
Franklinstr. 28/29
10587 Berlijn
privacy.emea@Weberstephen.com
7. Klachten
Deelnemers kunnen met eventuele klachten contact opnemen met de klantenservice van Organisator via deze link: https://contact-emea.weber.com/hc/nl/requests/new.
8. Algemeen
Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotie en/of de Actievoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen te annuleren, onderbreken of wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Organisator en Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.
9. Bijlage
Overzicht van de Promotie Producten en de bijbehorende pizzastenen (soort pizzasteen kan verschillen per type barbecue)

Spring Start 2023 modellen

ACTIEVOORWAARDEN EN CONDITIES 

De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de promotionele aanbieding “KOOP EEN GESELECTEERDE WEBER BARBECUE EN CLAIM 9 ZAKKEN PELLETS” (“Aanbieding”). Door deelname aan de Aanbieding worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard. 

1. De Organisator 
De initiatiefnemer is Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn (“De Organisator”) 

2. De Aanbieding 
De titel van de aanbieding is: “KOOP EEN GESELECTEERDE WEBER BARBECUE EN CLAIM 9 ZAKKEN PELLETS” (“Aanbieding”). 

3. De Voorwaarden 
De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor personen die handelen als individu en niet handelen vanuit een bedrijf of beroep, woonachtig in Nederland, in de leeftijd van 18 jaar of ouder, die een nieuwe en aan de Aanbieding deelnemende SmokeFire pelletbarbecue hebben gekocht bij: 
|a. De Organisator; of 
b. Een door de Organisator erkende detailhandelaar die actief is in Nederland (de “Deelnemende Landen”) 
Tussen de periode van 24.10.2022 en 31.12.2022 (“Aanbiedingstermijn”) en die in het bezit zijn van een Weber-ID-account (de “Koper”). Het account kan worden aangemaakt op: https://www.weber.com/NL/nl/register/ 
Een persoon kan maar één keer aan de aanbieding deelnemen: als 2 barbecues worden geregistreerd, wordt slechts 1 code voor een gratis bonusartikel naar het geregistreerde e-mailadres gestuurd. 

4. Hoe deel te nemen 
Na aankoop van een geselecteerde SmokeFire pelletbarbecue zoals uitgelegd in artikel 3, dient de Koper zijn aankoop te registreren in zijn Weber-ID account niet later dan 31.12.2022.
De Koper zal het serienummer van het aangekochte product moeten opgeven en een kopie van het aankoopbewijs moeten uploaden op de webpagina wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis pellet zakken kunnen niet in de winkel worden ingewisseld.
Het serienummer zal worden gevalideerd door de Organisator, waarna de Koper een orderbevestiging op het scherm zal ontvangen, de klant dient vervolgens de instructies te volgen over hoe de aanbieding via weber.com te ontvangen. (De Koper wordt gevraagd zijn leveringsadres op te geven om de gratis pellet zakken te ontvangen. De verzending van de gratis pellet zakken naar het door de koper opgegeven adres is gratis). 

Een kwalificerende barbecue is als volgt (zie bijlage 9 voor details): 

Smokefire pelletbarbecue 
Alle in aanmerking komende modellen van bovenstaande productreeksen hebben recht op 9 zakken Natuurlijke hardhout pellets – Hickory, Natuurlijke hardhout pellets – Grill Academy Blend of Natuurlijke hardhout pellets – Apple zolang de voorraad strekt. Het is mogelijk om verschillende smaken te kiezen in elke gewenste combinatie in één bestelling. De kortingscode is geldig tot 24.10.2023 voor 3 eenmalige aankopen van max. 3 zakken pellets. Het is niet mogelijk om alle pellets in één zending te bestellen. Als u slechts 2 of minder zakken bestelt bij één aankoop kunnen de niet bestelde pellets niet worden opgenomen in uw volgende bestelling. De eerste zending met 3 zakken pellets komt in de eerste week van december aan. Als de voorraad van het accessoire opraakt voor het einde van de aanbieding, krijgen in aanmerking komende klanten een tegoedbon met dezelfde winkelwaarde, in te wisselen op weber.com. 

5. Annulering 
Als de consument de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte SmokeFire pelletbarbecue wenst te beëindigen nadat deze zijn verzonden of de consument deze heeft ontvangen, moet de consument de pellet zakken binnen 28 dagen retourneren aan de Organisator. 
Indien enige bepaling of deelbepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dat heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden. 

6. Beperking van aansprakelijkheid 
Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Aanbieding en/of deze voorwaarden op enig moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Dit kan het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en dienovereenkomstig stemt de Koper ermee in dat de Organisator geen aansprakelijkheid heeft als gevolg hiervan. Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of voucher codes. 
Indien de Organisator geen brandstof kan leveren wegens een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor waarop hij geen invloed heeft, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met aanvragers en consumenten en, in geval van enig waarschijnlijk nadeel, een redelijk vervangend product aanbieden. 

7. Gegevensbescherming
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber-ID verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor nadere informatie. 

8. Algemeen 
Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding. 
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt. 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. 

9. Bijlage
In aanmerking komende bonus producten en barbecues: 
Bonus producten:
· 9 zakken Natuurlijke hardhout pellets – Hickory (SKU 190102) 
· 9 zakken Natuurlijke hardhout pellets – Grill Academy Blend (SKU 190101) 
· 9 zakken Natuurlijke hardhout pellets – Apple (SKU 190104) 
Deelnemende barbecues: 
· SmokeFire EPX4 houtgestookte pelletbarbecue, STEALTH Editie (SKU 22611504
· SmokeFire EPX6 houtgestookte pelletbarbecue, STEALTH Editie (SKU 23611504) 
· SmokeFire EX4 houtgestookte pelletbarbecue (SKU 22511004) 
· SmokeFire EX6 houtgestookte pelletbarbecue (SKU 23511004) 
Openingstijden tijdens de zomervakantie.

Week 30
Vrijdag 29 juli van 8.30 – 17.99 uur.
Zaterdag 30 juli gesloten.
Week 31
Maandag 1 t/m donderdag 4 augustus van 8.30 – 17.00 uur.
Vrijdag 5 augustus van 8.30 – 16.00 uur.
Zaterdag 6 augustus gesloten.
Week 32
Maandag 8 t/m vrijdag 12 aug. van 8.30 – 12.30 uur.
Zaterdag 13 augustus gesloten.
Week 33
Maandag 15 t/m vrijdag 19 aug. van 8.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 20 augustus gesloten.
Week 34
Vanaf maandag 22 augustus gelden weer de reguliere openingstijden.
Tijdens de zomer worden bestelde artikelen de eerst volgende mogelijkheid verstuurd. We proberen dit zo snel mogelijk te verzenden maar het kan zijn dat dit pas na een paar dagen is! 

SPRING START 2022 ACTIES, verlengd tot 11 mei 2022!!!
ACTIEVOORWAARDEN EN CONDITIES 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de promotionele aanbieding GRATIS BRAADSPIT BIJ GESELECTEERDE GASBARBECUES” (“Aanbieding”). Door deelname aan de Aanbieding worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.
1. De Organisator De initiatiefnemer is Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn (“De Organisator”)
2. De Aanbieding De titel van de aanbieding is: “GRATIS BRAADSPIT BIJ GESELECTEERDE GASBARBECUES” (“Aanbieding”).
3. De Voorwaarden De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor personen die handelen als individu en niet handelen vanuit een bedrijf of beroep, woonachtig in Nederland, in de leeftijd van 18 jaar of ouder, die een nieuwe Genesis® Gasbarbecue of Spirit® Gasbarbecue hebben gekocht bij:
a. De Organisator; of
b. Een door de Organisator erkende detailhandelaar die actief is in Nederland (de “Deelnemende Landen”)
Tussen de periode van 22.03.2022 en 21.04.2022 (“Aanbiedingstermijn”) en die in het bezit zijn van een Weber ID-account (de “Koper”). Het account kan worden aangemaakt op: https://www.weber.com/NL/nl/register/
4. Hoe deel te nemen Na aankoop van een geselecteerde Genesis® Gasbarbecue of Spirit® Gasbarbecue zoals uitgelegd in artikel 3, dient de Koper zijn aankoop te registreren in zijn Weber ID account niet later dan vier weken na het einde van de Aanbiedingstermijn, dus ten laatste op 21.05.2022.
De Koper zal het serienummer van het aangekochte product moeten opgeven en een kopie van het aankoopbewijs moeten uploaden op de webpagina wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis Braadspit kan niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Kopers die woonachtig zijn in postcodes waar de Organisator niet levert. De lijst hiervan is hier te vinden:
https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/verzending-en-retour/weber-35603.html
Het serienummer zal worden gevalideerd door de Organisator, waarna de Koper een orderbevestiging op het scherm zal ontvangen, de klant dient vervolgens de instructies te volgen over hoe de aanbieding in te wisselen via weber.com. De Koper zal worden gevraagd om zijn afleveradres in te voeren om de gratis Braadspit te ontvangen. De verzending van de gratis Braadspit naar het door de Koper opgegeven adres is gratis.
In aanmerking komende barbecues & bijbehorende gratis accessoires zijn als volgt (zie Bijlage 9. voor deelnemende modellen):

• Geselecteerde Genesis® Gasbarbecues
• Geselecteerde Spirit® Gasbarbecues

Alle in aanmerking komende modellen van bovenstaande productseries hebben recht op een gratis Braadspit, zolang de voorraad strekt. Mocht de voorraad van het accessoire aflopen voor het einde van de aanbieding, dan ontvangen in aanmerking komende klanten een voucher met dezelfde winkelwaarde, in te wisselen op weber.com.
5. Annulering
Als de consument de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte Genesis® Gasbarbecue/Spirit® Gasbarbecue wenst te beëindigen nadat deze zijn verzonden of de consument deze heeft ontvangen, moet de consument de Braadspit binnen 28 dagen retourneren aan de Organisator. De Organisator zal de redelijke kosten van terugzending voor zijn rekening nemen.
Indien enige bepaling of deelbepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dat heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden.
6. Beperking van aansprakelijkheid
Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Aanbieding en/of deze voorwaarden op enig moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Dit kan het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en dienovereenkomstig stemt de Koper ermee in dat de Organisator geen aansprakelijkheid heeft als gevolg hiervan. Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of voucher codes. De gratis Braadspit kan niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed.
In het geval dat de Organisator niet in staat is om de relevante accessoires te leveren vanwege een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor buiten zijn controle, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met
aanvragers en consumenten en, in het geval van enig waarschijnlijk nadeel, een redelijk vervangend product aanbieden.
7. Gegevensbescherming
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor nadere informatie.
8. Algemeen
Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.
9. Bijlage

In aanmerking komende accessoires en barbecues:
Artikelnummer       Productnaam                                                    Artikelnummer gratis Braadspit
46512264              Spirit E-315                                                       8519
46512564              Spirit EX315                                                      8519
46712264              Spirit E325                                                        8519
46713564              Spirit EX325S                                                   8519
46713764              Spirit EPX-325                                                  8519
46812264              Spirit EP-335 Premium GBS                            8519
46812275              Spirit EP-335 Premium GBS, PLATFORM       8519
46813764              Spirit EPX-335                                                  8519
46912264              Spirit E325S                                                     8519
35313064              GENESIS SE-E-325s LP BLK NL                    7654
35813064              GENESIS SE-EPX-335 LP BLK NL                 7564
36813064              GENESIS SE-EPX-435 LP BLK NL                  7655
35310064              GENESIS E-325s                                             7654
35410064              GENESIS E-335                                              7654
36410064              GENESIS E-435                                              7655
35610064              GENESIS EX-335                                            7654
36610064              GENESIS EX-435                                            7655
35810064              GENESIS EPX-335                                         7654
36810064              GENESIS EPX-435                                          7655
61006164              Genesis® II SP-335 GBS Gas Grill                 7654     
61015164              Genesis® II E-315 GBS Gas Grill                    7654
61015764              GENIIEX315                                                    7654
61016164              Genesis® II EP-335 GBS Gas Grill                 7654
61016764              GENIIEX335                                                    7654
61026164              Genesis® II EP-335 Copper                            7654
62006164              Genesis® II SP-435 GBS Gas Grill                 7655
62015164              Genesis® II E-415 GBS Gas Grill                    7655
62016164              Genesis® II EP-435 GBS Gas Grill                  7655

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de promotionele aanbieding “GRATIS SMOKEFIRE STARTER KIT BIJ GESELECTEERDE WEBER SMOKEFIRE PELLETBARBECUES” (“Aanbieding”). Door deelname aan de Aanbieding worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.
1. De Organisator De initiatiefnemer is Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn (“De Organisator”)
2. De Aanbieding De titel van de aanbieding is: “GRATIS SMOKEFIRE STARTER KIT BIJ GESELECTEERDE WEBER SMOKEFIRE PELLETBARBECUES” (“Aanbieding”).
3. De Voorwaarden De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor personen die handelen als individu en niet handelen vanuit een bedrijf of beroep, woonachtig in Nederland, in de leeftijd van 18 jaar of ouder, die een nieuwe SmokeFire® EX4 of EX6 pelletbarbecue hebben gekocht bij:
a. De Organisator; of
b. Een door de Organisator erkende detailhandelaar die actief is in Nederland (de “Deelnemende Landen”)
Tussen de periode van 22.03.2022 en 21.04.2022 (“Aanbiedingstermijn”) en die in het bezit zijn van een Weber ID-account (de “Koper”). Het account kan worden aangemaakt op: https://www.weber.com/NL/nl/register/
4. Hoe deel te nemen Na aankoop van een geselecteerde SmokeFire® EX4 of EX6 pelletbarbecue zoals uitgelegd in artikel 3, dient de Koper zijn aankoop te registreren in zijn Weber ID account niet later dan vier weken na het einde van de Aanbiedingstermijn, dus ten laatste op 21.05.2022.
De Koper zal het serienummer van het aangekochte product moeten opgeven en een kopie van het aankoopbewijs moeten uploaden op de webpagina wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis SmokeFire Starter Kit kan niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Kopers die woonachtig zijn in postcodes waar de Organisator niet levert. De lijst hiervan is hier te vinden:
https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/verzending-en-retour/weber-35603.html
Het serienummer zal worden gevalideerd door de Organisator, waarna de Koper een orderbevestiging op het scherm zal ontvangen, de klant dient vervolgens de instructies te volgen over hoe de aanbieding in te wisselen via weber.com. De Koper zal worden gevraagd om zijn afleveradres in te voeren om de gratis SmokeFire Starter Kit te ontvangen. De verzending van de gratis SmokeFire Starter Kit naar het door de Koper opgegeven adres is gratis.

In aanmerking komende barbecues & bijbehorende gratis accessoires zijn als volgt (zie Bijlage 9. voor deelnemende modellen):
• SmokeFire (2nd Generation) EX4 GBS houtgestookte pelletbarbecue
• SmokeFire (2nd Generation) EX6 GBS houtgestookte pelletbarbecue

Alle in aanmerking komende modellen van bovenstaande productseries hebben recht op een gratis SmokeFire Starter Kit, zolang de voorraad strekt. Mocht de voorraad van het accessoires aflopen voor het einde van de aanbieding, dan ontvangen in aanmerking komende klanten een voucher met dezelfde winkelwaarde, in te wisselen op weber.com.
5. Annulering
Als de consument de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte SmokeFire® EX4 of EX6 pelletbarbecue wenst te beëindigen nadat deze zijn verzonden of de consument deze heeft ontvangen, moet de consument de SmokeFire Starter Kit binnen 28 dagen retourneren aan de Organisator. De Organisator zal de redelijke kosten van terugzending voor zijn rekening nemen.
Indien enige bepaling of deelbepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dat heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden.
6. Beperking van aansprakelijkheid
Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Aanbieding en/of deze voorwaarden op enig moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Dit kan het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en dienovereenkomstig stemt de Koper ermee in dat de Organisator geen aansprakelijkheid heeft als gevolg hiervan. Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of voucher codes. De gratis SmokeFire Starter Kit kan niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed.
In het geval dat de Organisator niet in staat is om de relevante accessoires te leveren vanwege een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor buiten zijn controle, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met
aanvragers en consumenten en, in het geval van enig waarschijnlijk nadeel, een redelijk vervangend product aanbieden.
7. Gegevensbescherming
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor nadere informatie.
8. Algemeen
Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.
9. Bijlage

In aanmerking komende accessoires en barbecues:
Artikelnummer Productnaam Artikelnummers gratis accessoires
22511004 SmokeFire (2nd Generation) EX4 GBS houtgestookte pelletbarbecue 7192, 7002, 8834
23511004 SmokeFire (2nd Generation) EX6 GBS houtgestookte pelletbarbecue 7193, 7003, 8834OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE BOUWVAK
Tijdens de bouwvak hebben wij gewijzigde openingstijden.
Bestellingen kunnen eventueel de volgende dag worden verzonden.
Zaterdag 24 juli gesloten.
Maandag 26 t/m vrijdag 30 juli van 8.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 31 juli gesloten.
Maandag 2 t/m vrijdag 6 aug. van 8.30 – 12.30 uur.
Zaterdag 7 augustus gesloten.
Maandag 9 t/m vrijdag 13 aug. van 8.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 14 augustus gesloten.
Vanaf maandag 16 augustus gelden weer de reguliere openingstijden.

Vanaf zaterdag 29 mei 2021 zijn wij weer op zaterdag geopend van 8.30 – 12.30 uur.

SPRING START 2021 Deze actie is inmiddels afgelopen !
ACTIEVOORWAARDEN EN CONDITIES
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de promotionele aanbieding “KOOP GESELECTEERDE WEBER BARBECUES EN KRIJG EEN GRATIS WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB (“Aanbieding”). Door deelname aan de Aanbieding worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.

1. De Organisator
De initiatiefnemer is Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn (“De Organisator”)

2. De Aanbieding
De titel van de aanbieding is: “KOOP GESELECTEERDE WEBER BARBECUES EN KRIJG EEN GRATIS WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB (“Aanbieding”).

3. De Voorwaarden
De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor personen die handelen als individu en niet handelen vanuit een bedrijf of beroep, woonachtig in Nederland, in de leeftijd van 18 jaar of ouder, die een nieuwe Summit® Gas Barbecue / Genesis® II Gas Barbecue / Spirit® Premium Gas Barbecue hebben gekocht bij:

a. De Organisator; of
b. Een door de Organisator erkende detailhandelaar die actief is in Nederland (de “Deelnemende Landen”)
Tussen de periode van 30.03.2021 en 01.06.2021 (“Aanbiedingstermijn”) en die in het bezit zijn van een Weber ID-account (de “Koper”). Het account kan worden aangemaakt op: https://www.weber.com/NL/nl/register/

4. Hoe deel te nemen
Na aankoop van een geselecteerde Summit® gasbarbecue, Genesis® II gasbarbecue of Spirit® Premium gasbarbecue zoals uitgelegd in artikel 3, dient de Koper zijn aankoop te registreren in zijn Weber ID account niet later dan vier weken na het einde van de Aanbiedingstermijn, dus ten laatste op 01.07.2021.

De Koper zal het serienummer van het aangekochte product moeten opgeven en een kopie van het aankoopbewijs moeten uploaden op de webpagina wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis Weber Connect Hub kan niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Kopers die woonachtig zijn in postcodes waar de Organisator niet levert. De lijst hiervan is hier te vinden: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/verzending-en-retour/weber-35603.html

Het serienummer zal worden gevalideerd door de Organisator, waarna de Koper een orderbevestiging op het scherm zal ontvangen, de klant dient vervolgens de instructies te volgen over hoe de aanbieding in te wisselen via weber.com. De Koper zal worden gevraagd om zijn afleveradres in te voeren om de gratis Weber Connect Smart Grilling Hub te ontvangen. De verzending van de gratis Weber Connect Smart Grilling Hub naar het door de Koper opgegeven adres is gratis.

In aanmerking komende barbecues & bijbehorende gratis accessoires zijn als volgt (zie Bijlage 9. voor deelnemende modellen):

Geselecteerde Summit® Gas Barbecues
Geselecteerde Genesis® II Gas Barbecues
Geselecteerde Spirit® Premium Gas Barbecues
Alle in aanmerking komende modellen van bovenstaande productseries hebben recht op een gratis Weber Connect Smart Grilling Hub (Artikelnummer 3202), zolang de voorraad strekt. Mocht de voorraad van het accessoire aflopen voor het einde van de aanbieding, dan ontvangen in aanmerking komende klanten een voucher met dezelfde winkelwaarde, in te wisselen op weber.com.

5. Annulering
Als de consument de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte Summit® gasbarbecues, Genesis® II gasbarbecues, Spirit® Premium gasbarbecues wenst te beëindigen nadat deze zijn verzonden of de consument deze heeft ontvangen, moet de consument de Weber Connect Hub binnen 28 dagen retourneren aan de Organisator. De Organisator zal de redelijke kosten van terugzending voor zijn rekening nemen.

Indien enige bepaling of deelbepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dat heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden.

6. Beperking van aansprakelijkheid
Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Aanbieding en/of deze voorwaarden op enig moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Dit kan het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en dienovereenkomstig stemt de Koper ermee in dat de Organisator geen aansprakelijkheid heeft als gevolg hiervan. Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of voucher codes. De gratis Weber Connect Smart Grilling Hub kan niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed.
In het geval dat de Organisator niet in staat is om de relevante accessoires te leveren vanwege een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor buiten zijn controle, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met aanvragers en consumenten en, in het geval van enig waarschijnlijk nadeel, een redelijk vervangend product aanbieden.

7. Gegevensbescherming
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor nadere informatie.

8. Algemeen
Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

9. Bijlage

In aanmerking komend accessoire: Weber Connect Smart Grilling Hub (Artikelnummer 3202)

In aanmerking komende barbecues:
46112264 – Spirit E-215 GBS, Black
46512264 – Spirit E-315 GBS, Black
46712264 – Spirit E-325 GBS, Black
46912264 – Spirit E-325S GBS, Black
46812264 – Spirit EP-335 Premium GBS, Black
46812275 – Spirit EP-335 Premium GBS
46312264 – Spirit E-225 GBS, Black
61026164 – Genesis II EP-335 GBS, Copper
61010164 – Genesis® II E-310 GBS Gas Grill Black
61050164 – Genesis® II E-310 GBS Gas Grill Smoke Grey
61050175 – Genesis® II E-310 GBS Gas Grill Smoke Grey
62010164 – Genesis® II E-410 GBS Gas Grill Black
62050164 – Genesis® II E-410 GBS Gas Grill Smoke Grey
62050175 – Genesis® II E-410 GBS Gas Grill Smoke Grey
61011164 – Genesis® II E-310™ GBS™ Black
61051164 – Genesis® II E-310™ GBS™ Smoke Grey
61001164 – Genesis® II S-310 GBS RVS
61012164 – Genesis® II E-330 GBS, Black
61012175 – Genesis® II E-330 GBS, Black
62011164 – Genesis® II E-410™ GBS™, Black
62051164 – Genesis® II E-410™ GBS™, Smoke Grey
62001164 – Genesis® II S-410 GBS, RVS
61015164 – Genesis® II E-315™ GBS™
62015164 – Genesis® II E-415™ GBS™, Black
61016164 – Genesis® II EP-335™ GBS™, Black
61006164 – Genesis® II SP-335™ GBS™, RVS
62016164 – Genesis® II EP-435™ GBS™, Black
62006164 – Genesis® II SP-435 GBS, RVS
7171075 – Summit E-470 GBS “System Edition”, Black
7170075 – Summit S-470 GBS “System Edition”, RVS
7371064 – Summit E-670 GBS “System Edition”, Black
7370075 – Summit S-670 GBS “System Edition”, RVSOpeningstijden tijdens Corona

Momenteel zijn wij op de zaterdagen gesloten.
Wil je onze showroom bezoeken maak dan even een afspraak, bel ons op 074-2670394 (Probin Borne) of stuur een mail info@bbqer.nl  

WinterWeberen
– ontvang gratis accessoires bij aankoop van een Master-Touch® E5750/E-5755 houtskoolbarbecue en bij aankoop van een Spirit II E-320/S-320 gasbarbecue*.
*Op deze actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door. Na afloop van de actieperiode blijven deze actievoorwaarden nog een week beschikbaar op de website van Weber.

Actievoorwaarden:
1. Begrippen:
Actie: Ontvang gratis accessoires bij aankoop van de Actiemodellen bij een Erkende Dealer gedurende de Actieperiode;
Actiemodellen: de in de bijlage opgesomde Master-Touch® E5750/E-5755 en Spirit II E-320/S-320 modellen;Actieperiode: de Actie loopt van 29 oktober 2020 tot en met 5 januari 2021;
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Erkende Dealers: erkende Weber Dealers die gevestigd zijn in Nederland.
Weber: Weber-Stephen Holland B.V., gevestigd te Tsjûkemarwei 12 – 8521 NA Sint Nicolaasga, Nederland
2. De Actie wordt uitgevoerd door Weber. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.
3. Alleen Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland mogen deelnemen aan de Actie. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
4. Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

 

Hoe werkt het?
5. De Deelnemer dient binnen de Actieperiode een Actiemodel aan te schaffen bij een Erkende Dealer.
6. De Deelnemer dient na aanschaf van een Actiemodel een Weber ID-account aan te maken via: https://www.weber.com/NL/nl/account/ en het aangeschafte Actiemodel online te registreren in zijn/haar Weber ID-account. Let op: dit kan tot uiterlijk 5 februari 2021.
7. De Deelnemer is verplicht het serienummer van het aangeschafte Actiemodel en het aankoopbewijs te uploaden in het registratieproces.
8. De Deelnemer is verplicht een afleveradres op te geven. De Actie is alleen geldig voor afleveradressen binnen Nederland.
9. Weber controleert het serienummer en het aankoopbewijs. Na validatie door Weber ontvangt de Deelnemer een orderbevestiging voor de gratis accessoires.
10. Weber verzendt de accessoires binnen 4 weken naar het afleveradres dat de Deelnemer heeft opgegeven. Hier zijn geen verzendkosten voor de Deelnemer aan verbonden.
11. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen van een geldig en correct afleveradres. Weber is niet aansprakelijk voor verzendingen naar onjuist ingevulde adressen.
12. Indien de Deelnemer zijn/haar aankoop van het Actiemodel annuleert is de Deelnemer verplicht de accessoires zonder onnodige vertraging aan Weber terug te sturen. Weber draagt de verzendkosten.

 

Overig
13. Het is niet mogelijk om in plaats van de accessoires korting of contant geld te ontvangen.
14. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-33797.html. Weber zal het door de Deelnemer opgegeven afleveradres uitsluitend gebruiken om de accessoires op te sturen.
15. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Weber ID-accounts en/of Actiemodellen die verloren zijn gegaan als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.
16. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber.
17. Weber kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.
18. Weber behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien Weber een vermoeden heeft van fraude, misbruik of schending van deze Actievoorwaarden. In dergelijke gevallen is Weber gerechtigd de levering van de accessoires te weigeren en/of de reeds verzonden accessoires terug te vorderen.
19. Weber behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber. Dit geldt met name in het geval dat correcte uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen kunnen Deelnemers geen aanspraak maken op eventuele vergoedingen van Weber.
20. Weber behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de Actievoorwaarden zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber.
21. Typefouten zijn voorbehouden.
22. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.
23. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Sint Nicolaasga zijn met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat uit deze Actie of Actievoorwaarden.

 

Actiemodel MASTER-TOUCH® GBS E-5750/E-5755 HOUTSKOOLBARBECUE Ø 57 CM: + gratis GBS
Gevogeltestomer (Artikelnummer 8838 t.w.v. 69,99 euro) en Premium Handschoenen maat L/XL (Artikelnummer 6670 t.w.v. 49,99 euro)

 

MASTER-TOUCH®
14701004 MASTER-TOUCH® GBS E-5750 HOUTSKOOLBARBECUE Ø 57 CM
14801004 MASTER-TOUCH® GBS E-5755 HOUTSKOOLBARBECUE Ø 57 CM

 

Actiemodellen SPIRIT® II E-320/S-E320 GBS GASBARBECUE: + gratis Braadspit (Artikelnummer 8519 t.w.v. 149,99 euro), Premium Toolset (Artikelnummer 6645 t.w.v. 39,99 euro) en Premium Handschoenen maat L/XL (Artikelnummer 6670 t.w.v. 49,99 euro)

 

SPIRIT®II
45012164 SPIRIT II E-320 GBS GASBARBECUE
45002164 SPIRIT II S-320 GBS GASBARBECUE

 Tijdelijke aanpassing openingstijden.
Tijdens de zomervakantie zijn onze openingstijden enigszins aangepast.
Bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt en verzonden maar het kan zijn dat het iets langer duurt dan ‘normaal’. Dat zal vooral spelen in de week van 27 tot en met 31 juli.
Wil je meer zekerheid over verzendingen neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 074-2670394.

De openingstijden tijdens de bouwvak zijn:
Week 29
Zaterdag 18 juli gesloten.
Week 30
Ma. 20 t/m vr. 24 juli van 8.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 25 juli gesloten.
Week 31
Ma. 27 t/m vr. 31 juli van 8.30 – 12.30 uur.
Zaterdag 1 augustus gesloten.
Week 32
Ma. 3 t/m vr. 7 augustus van 8.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 8 augustus gesloten.