Zaterdag 2 december 2023 gesloten!

 

Openingstijden tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie zijn onze openingstijden enigszins aangepast.
Bestellingen worden zo snel mogelijk verwerkt en verzonden maar het kan zijn dat het iets langer duurt dan ‘normaal’. Dat zal vooral spelen in van 11 tot en met 18 augustus.
Wil je meer zekerheid over verzendingen neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 074-2670394.

Vrijdag 4 augustus van 8.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 5 augustus gesloten.

Week 32
Maandag 7 t/m donderdag 10 aug. van 8.30 – 17.00 uur.
Vrijdag 11 augustus van 8.30 – 12.30 uur.
Zaterdag 12 augustus gesloten.

Week 33
Maandag 14 t/m vrijdag 18 aug. van 8.30 – 12.30 uur.
Zaterdag 19 augustus gesloten.

Week 34
Maandag 21 t/m vrijdag 25 aug. van 8.30 – 17.00 uur.
Zaterdag 26 augustus gesloten.

Spring Start 2023

Actievoorwaarden
De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de promotieactie “KOOP GESELECTEERDE WEBER-BARBECUES EN ONTVANG EEN GRATIS PIZZASTEEN” (hierna: de “Promotie”). Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Promotie en uw deelname daaraan. Door deelname aan de Promotie verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden.
1. De Organisator
De Organisator is Weber-Stephen Holland B.V., Tsjûkemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga, Netherlands (hierna: de “Organisator”)
2. Voorwaarden voor deelname
Deelname aan de Promotie staat alleen open voor consumenten die woonachtig zijn in Nederland en die 18 jaar of ouder zijn (hierna: de “Deelnemer”). Onder consument wordt verstaan een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Om deel te kunnen nemen aan de Promotie dient de Deelnemer in de periode tussen 2 maart 2023 en 30 april 2023 (hierna: de “Actieperiode”) een voor de Promotie geselecteerde barbecue met de productnamen en serienummers zoals vermeld in het onderstaande overzicht onder punt 9 (hierna: een “Promotie Product”) aan te kopen via de Organisator dan wel via een door de Organisator geautoriseerde wederverkoper gevestigd in Nederland.
Verder dient de Deelnemer houder te zijn van een Weber ID-account. Het Weber ID-account kan worden aangemaakt via de onderstaande link: https://www.weber.com/on/demandware.store/Sites-NL-Site/nl_NL/Login-Show?rurl=grill-registervooraccountsinNederland.
De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en het adres van zijn/haar vaste woon- of verblijfplaats binnen Nederland. De bevestiging van de registratie van het Weber ID-account zal worden bevestigd via het opgegeven e-mailadres.
Indien voor een succesvolle registratie aanvullende informatie en/of documentatie nodig is, zal de Deelnemer tot veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een verzoek daartoe van Organisator in de gelegenheid worden gesteld deze te verstrekken. Indien Organisator de aanvullende informatie en/of documentatie niet binnen deze termijn van veertien (14) kalenderdagen heeft ontvangen, zal de registratie niet succesvol zijn en wordt met de desbetreffende inzending niet deelgenomen aan de Promotie.
De Promotie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of vouchercodes.
3. Hoe deel te nemen
Na aankoop van een Promotie Product, dient de Deelnemer zijn aankoop uiterlijk binnen twee weken na het einde van de Actieperiode te registreren in zijn Weber ID-account, dus uiterlijk vóór 14 mei 2023.
De Deelnemer moet daarbij het serienummer van het gekochte Promotie Product opgeven en een kopie van het aankoopbewijs uploaden wanneer daarom wordt gevraagd. Het serienummer wordt gevalideerd door de Organisator, waarna de Deelnemer een orderbevestiging op het scherm ontvangt. De Deelnemer moet vervolgens de instructies volgen voor het verzilveren van de Promotie via de website weber.com. De Deelnemer wordt gevraagd zijn afleveradres in te voeren om de gratis pizzasteen te ontvangen. De verzending van de gratis pizzasteen naar het door de Deelnemer opgegeven adres is gratis.
Alle in aanmerking komende Promotie Producten hebben recht op een gratis pizzasteen, zolang de voorraad strekt. Als de voorraad pizzastenen op is voordat de Promotie afloopt, ontvangen de deelnemende Deelnemers een voucher met dezelfde winkelwaarde, die kan worden ingewisseld via de website weber.com. De pizzastenen (productcodes 8861 en 7681) verschillen afhankelijk van het gekochte barbecuemodel en alleen de pizzasteen die op de gekochte barbecue past, wordt verzonden.
Aan de deelname zijn, los van de aankoopprijs van een Promotie Product, geen kosten verbonden.
Medewerkers van Organisator, van aan Organisator gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Promotie betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.
4. Annulering / retournering
Indien de Deelnemer de koopovereenkomst met betrekking tot het gekochte Promotie Product ontbindt en/of beëindigt nadat deze reeds is verzonden aan of ontvangen door de Deelnemer, dient Deelnemer de pizzasteen binnen 28 dagen na ontvangst te retourneren aan de Organisator. De Organisator draagt in dat geval de redelijke kosten van terugzending.
De deelname aan de Promotie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Opvolgende eigenaars van een Promotie Product (bijvoorbeeld: particulieren die een zogenaamd ‘tweede kans’ product, een ‘outlet’ product, een B- C- etc. product, of een omgeruild product hebben gekocht) komen niet voor deelname aan de Promotie in aanmerking.
De gratis pizzasteen kan niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Deelnemers die woonachtig zijn in postcodegebieden waar de Organisator niet levert.
De lijst hiervan vindt u hier: https://www.weber.com/NL/nl/legal/shipment-return/weber-35603.html.
De gratis pizzasteen kan niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed.
5. Beperking van aansprakelijkheid
Deelnemer erkent en gaat ermee akkoord dat Organisator niet verantwoordelijk is voor, en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor claims of schade als gevolg van: onjuiste of onnauwkeurige inzendingsinformatie, menselijke fouten, typografische – of transcriptiefouten, technische defecten, storingen, uitval, onderbrekingen, opheffing of falen van telefoonnetwerken, computer online-systemen, computerapparatuur, servers, providers, of software, met inbegrip van letsel of schade aan de computer van de deelnemer of van een willekeurige derde in verband met – of als gevolg van deelname aan de Promotie, onvermogen om toegang te verkrijgen tot een website, diefstal, kwaadwillige bewerking, vernietiging of wijziging van – of onbevoegde toegang tot inzendingen, transacties die te laat of onjuist worden verwerkt of onvolledig zijn of verloren gaan vanwege een computer- of elektronicastoring, of overmatig verkeer op het internet, of op een website, of drukfouten, of
andere vergissingen. De bovengenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de claim of schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Organisator.
6. Gegevensbescherming / rechten van deelnemers
De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die tijdens de Promotie worden verzameld en verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is toestemming, Art. 6, lid 1, sub a GDPR. De persoonsgegevens alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt als de deelnemers daar uitdrukkelijk per e-mail toestemming voor hebben gegeven. De Organisator houdt zich aan alle van toepassing zijnde relevante regelgeving inzake gegevensbescherming.. De persoonsgegevens die in het kader van de deelname aan de Promotie aan de Organisator worden doorgegeven, worden door de Organisator opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de Promotie uit te voeren. De Organisator verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres en e-mail.
In het bijzonder worden de gegevens alleen aan derden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Promotie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens door een brief te sturen naar het volgende adres: Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn
De deelnemers kunnen hun toestemming ook te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy.emea@Weberstephen.com. Als u Weber een e-mail stuurt, geef dan aan waarop uw bezwaar betrekking heeft. In dit geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. Uw verdere deelname aan de Promotie is dan echter niet meer mogelijk.
U heeft te allen tijde het recht inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door de Organisator zijn opgeslagen. Indien u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze niet langer correct zijn, kunt u de Organisator opdragen uw gegevens te wissen, te blokkeren of te wijzigen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Indien de deelnemer heeft ingestemd met het gebruik van het e-mailadres om de nieuwsbrief te ontvangen, worden de gegevens van de deelnemer opgeslagen in een elektronisch nieuwsbriefsysteem. Weber maakt hiervoor gebruik van de verwerker Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn, die de gegevens namens Weber verwerkt.
De gegevens van de deelnemers zullen worden verwijderd nadat de Promotie zijn beëindigd en de daarmee verband houdende verwerking is voltooid, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om de gegevens te gebruiken voor verdere doeleinden zoals afzonderlijk gedefinieerd.
Eventuele vragen over persoonsgegevens en gegevensbescherming kunt u richten tot:
Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH
Franklinstr. 28/29
10587 Berlijn
privacy.emea@Weberstephen.com
7. Klachten
Deelnemers kunnen met eventuele klachten contact opnemen met de klantenservice van Organisator via deze link: https://contact-emea.weber.com/hc/nl/requests/new.
8. Algemeen
Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotie en/of de Actievoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen te annuleren, onderbreken of wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Organisator en Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.
9. Bijlage
Overzicht van de Promotie Producten en de bijbehorende pizzastenen (soort pizzasteen kan verschillen per type barbecue)

Spring Start 2023 modellen

ACTIEVOORWAARDEN EN CONDITIES 

De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de promotionele aanbieding “KOOP EEN GESELECTEERDE WEBER BARBECUE EN CLAIM 9 ZAKKEN PELLETS” (“Aanbieding”). Door deelname aan de Aanbieding worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard. 

1. De Organisator
De initiatiefnemer is Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn (“De Organisator”) 

2. De Aanbieding
De titel van de aanbieding is: “KOOP EEN GESELECTEERDE WEBER BARBECUE EN CLAIM 9 ZAKKEN PELLETS” (“Aanbieding”). 

3. De Voorwaarden
De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor personen die handelen als individu en niet handelen vanuit een bedrijf of beroep, woonachtig in Nederland, in de leeftijd van 18 jaar of ouder, die een nieuwe en aan de Aanbieding deelnemende SmokeFire pelletbarbecue hebben gekocht bij:
|a. De Organisator; of
b. Een door de Organisator erkende detailhandelaar die actief is in Nederland (de “Deelnemende Landen”)
Tussen de periode van 24.10.2022 en 31.12.2022 (“Aanbiedingstermijn”) en die in het bezit zijn van een Weber-ID-account (de “Koper”). Het account kan worden aangemaakt op: https://www.weber.com/NL/nl/register/
Een persoon kan maar één keer aan de aanbieding deelnemen: als 2 barbecues worden geregistreerd, wordt slechts 1 code voor een gratis bonusartikel naar het geregistreerde e-mailadres gestuurd. 

4. Hoe deel te nemen
Na aankoop van een geselecteerde SmokeFire pelletbarbecue zoals uitgelegd in artikel 3, dient de Koper zijn aankoop te registreren in zijn Weber-ID account niet later dan 31.12.2022.
De Koper zal het serienummer van het aangekochte product moeten opgeven en een kopie van het aankoopbewijs moeten uploaden op de webpagina wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis pellet zakken kunnen niet in de winkel worden ingewisseld.
Het serienummer zal worden gevalideerd door de Organisator, waarna de Koper een orderbevestiging op het scherm zal ontvangen, de klant dient vervolgens de instructies te volgen over hoe de aanbieding via weber.com te ontvangen. (De Koper wordt gevraagd zijn leveringsadres op te geven om de gratis pellet zakken te ontvangen. De verzending van de gratis pellet zakken naar het door de koper opgegeven adres is gratis). 

Een kwalificerende barbecue is als volgt (zie bijlage 9 voor details): 

Smokefire pelletbarbecue
Alle in aanmerking komende modellen van bovenstaande productreeksen hebben recht op 9 zakken Natuurlijke hardhout pellets – Hickory, Natuurlijke hardhout pellets – Grill Academy Blend of Natuurlijke hardhout pellets – Apple zolang de voorraad strekt. Het is mogelijk om verschillende smaken te kiezen in elke gewenste combinatie in één bestelling. De kortingscode is geldig tot 24.10.2023 voor 3 eenmalige aankopen van max. 3 zakken pellets. Het is niet mogelijk om alle pellets in één zending te bestellen. Als u slechts 2 of minder zakken bestelt bij één aankoop kunnen de niet bestelde pellets niet worden opgenomen in uw volgende bestelling. De eerste zending met 3 zakken pellets komt in de eerste week van december aan. Als de voorraad van het accessoire opraakt voor het einde van de aanbieding, krijgen in aanmerking komende klanten een tegoedbon met dezelfde winkelwaarde, in te wisselen op weber.com. 

5. Annulering
Als de consument de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte SmokeFire pelletbarbecue wenst te beëindigen nadat deze zijn verzonden of de consument deze heeft ontvangen, moet de consument de pellet zakken binnen 28 dagen retourneren aan de Organisator.
Indien enige bepaling of deelbepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dat heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden. 

6. Beperking van aansprakelijkheid
Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Aanbieding en/of deze voorwaarden op enig moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Dit kan het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en dienovereenkomstig stemt de Koper ermee in dat de Organisator geen aansprakelijkheid heeft als gevolg hiervan. Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of voucher codes.
Indien de Organisator geen brandstof kan leveren wegens een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor waarop hij geen invloed heeft, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met aanvragers en consumenten en, in geval van enig waarschijnlijk nadeel, een redelijk vervangend product aanbieden. 

7. Gegevensbescherming
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber-ID verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor nadere informatie. 

8. Algemeen
Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland. 

9. Bijlage
In aanmerking komende bonus producten en barbecues:
Bonus producten:
· 9 zakken Natuurlijke hardhout pellets – Hickory (SKU 190102)
· 9 zakken Natuurlijke hardhout pellets – Grill Academy Blend (SKU 190101)
· 9 zakken Natuurlijke hardhout pellets – Apple (SKU 190104)
Deelnemende barbecues:
· SmokeFire EPX4 houtgestookte pelletbarbecue, STEALTH Editie (SKU 22611504
· SmokeFire EPX6 houtgestookte pelletbarbecue, STEALTH Editie (SKU 23611504)
· SmokeFire EX4 houtgestookte pelletbarbecue (SKU 22511004)
· SmokeFire EX6 houtgestookte pelletbarbecue (SKU 23511004)